Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ


AS4 Dijital Reklamcılık Limited Şirketi olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.)
tarafından, işlettiği as4digital.com internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak
Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.
İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Mecidiye Mah. Ambarlıdere Yolu Sk.
No:15/4 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yer alan veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine
ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan
çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

VERİ SORUMLUSU
AS4 Dijital Reklamcılık Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat
kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ NELERDİR?
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında
AS4 Dijital’in mevcutta sahip olduğu veya sonradan sahip olacağı sistemler ve kayıtlar
vasıtasıyla kimlik, iletişim, finansal bilgiler, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği veri
kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEKTİR?
Kişisel verileriniz, Şirket olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için
gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; mal ve hizmet satış süreçlerinin
yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde
belirtilen c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi
dahilinde işlenecektir.
Kişisel verileriniz, hukuki işlerinin takibi ve hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla
KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.
Kişisel verileriniz, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi, belge saklama ve arşiv
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe
işlemlerinin takibi; sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde
belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ve “ç) Veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde
işlenecektir.
Kişisel verileriniz, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; iş ilişkisi içerisinde
olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve kurumsal iletişim
faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen f) İlgili
kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA
AKTARILACAKTIR?

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili
kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin
yürütülmesi amacıyla ve gerekmesi halinde anlaşmalı mali müşavirlik firması, noter, icra
daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya
talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü
çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLANMAKTADIR?
Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için
KVKK’nın 5 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik
olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:
— E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinde yer
alan iletişim formunun doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
— Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları.
— Tarafınızca form/belge/senet doldurulması veya düzenlemesi ile.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında ilgili kişi olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:
— Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
— Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
— Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
— Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
— Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
— KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
— İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
— Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen
web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak
suretiyle,
— “Mecidiye Mah. Ambarlıdere Yolu Sk No:15/4 Beşiktaş/İSTANBUL” adresindeki
Şirketimize bizzat gelerek,
— Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter
aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
— Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve
sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
info@as4digital.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un
belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik
numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik
posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin
bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLAMA SÜRESİ NEDİR?
Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat
kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok
eder veya anonim hale getirir.

DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat
kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve
politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde
gerekli değişiklikler yapılabilir.
Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven
için teşekkür ederiz.